UA-26923673-2

Tampereen kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

731119 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op

Koulutus järjestetään lähiopetuksena Tampereen kesäyliopistossa ajalla 25.8.-17.12.2022

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake, haku alkaa tammikuussa 2022). Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Osallistumismaksu

1950 €. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä. 

Sisältö

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.  

Osa-alueet:

Psykofyysisen psykoterapian teoreettinen tietoperusta

Psykofyysisen psykoterapian menetelmäosaaminen:

- Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan

- Vuorovaikutusosaaminen: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

- Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

- Keholliset menetelmät traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa

Psykofyysisen psykoterapian reflektio- ja eettinen osaaminen:

- oman työskentelyn arviointi ja kehittäminen

- eettinen ja turvallinen terapiatyöskentely 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan

ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan

motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa

auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan

ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa

ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa

yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä

 • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia.

Osaamisen arviointi ja suorittaminen

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja

Hyväksytty / hylätty. Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla. Tarkemmat arviointikriteerit tiedotetaan koulutuksen alkaessa opiskelijaryhmälle.

Arviointikriteerit

Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista. 

Opiskelija osaa

- osoittaa perehtyneisyytensä psykofyysisen näkökulman tietoperustaan
- osaa reflektoida psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään
- osaa arvioida työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä
- osoittaa perehtyneensä koulutuksen edellyttämällä tavalla annettuun kirjallisuuteen
- osoittaa kykyä yhdistää oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn
- osaa arvioida kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa.

Seminaarit

Torstaisin klo 10-17, perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16. Lisäksi vähintään 4 pienryhmätapaamista seminaarien välissä (ryhmiin jakaudutaan ja aikataulut sovitaan 1. seminaarissa).

Seminaari I: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan 25.-27.8.2022

Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari II: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus 15.-17.9.2022

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari III: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä 13.-15.10.2022

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari IV: Traumaseminaari 10.-12.11.2022 

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari V: Lopputyö- ja lopetusseminaari 15.-17.12.2022

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (iltajuhla pe) ja todistusten jako (la).

Opetusmenetelmät

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin ja oppimispäiväkirjan laatiminen sekä kirjallinen lopputyö.

Lähiopetus (n. 70 %) ja itsenäinen työskentely (n. 30 %). Opiskelu koostuu seuraavista oppimistavoista:

 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento)
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana)
 • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 
 • Oppimisympäristöön tutustuminen
 • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit)

Kirjallisuus ja kirjalliset tehtävät:

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen, n. 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Kouluttajat

Aune Karhumäki, VTM, psykoterapeutti(ET), seksuaaliterapeutti (NACS)

Riina Johansson, psykoterapeutti (ET), psykiatrinen sairaanhoitaja

Haku koulutukseen:

 • Koulutukseen on haku
 • Hyväksymme opiskelijat  hakemusten perusteella hakuajan umpeuduttua (15.7. jälkeen). Koulutukseen valitaan soveltuvimmat hakijat. Koulutukseen valinnasta / valitsematta jättämisestä ilmoitetaan viikolla 29.
  Hakulomakkeissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin:
  * Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus
  * Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
  * Motivaatio koulutukseen!

Ennen hakemuksen jättämistä tutustu perumisehtoihimme:

Koulutukseen valittujen hakemukset ovat sitovia 5.8. alkaen.

Perumisehdot

Lisätiedot ja kysymykset:

Sanna Vaurula, puh. 040-3573232


Koulutus on fyysiseen läsnäoloon perustuvaa kokemuksellista oppimista,joten pandemiatilanteen johdosta voimaan tulevien kokoontumisrajoitusten koskiessa tätä koulutusta, ensisijaisesti koulutus pyritään järjestämään siirtämällä seminaarit seuraavaan mahdolliseen ajankohtaan.Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa - ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan - ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan - motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa - auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan - ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa - ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa - yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä - havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Arviointi:

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osoittanut: •ymmärtävänsä psykofyysisen näkökulman keskeiset perusteet •kykenevänsä reflektoimaan psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään •kykenevänsä arvioimaan työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä •perehtyneensä riittävästi koulutuksen kirjallisuuteen •kykenevänsä yhdistämään oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn •kykenevänsä itse arvioimaan kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissaOpettaja: Aune Karhumäki & Riina Johansson, Kehopsykoterapeutti

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse
Opetuskieli: Suomi

Aika: 25.8.2022 - 17.12.2022

Opintopisteet: 30.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit